پروژه پله گرد تک شاسی

مکان : هشتگرد کرج
کارفرما : آقای دشتی
توضیحات پروژه :