پروژه درب طرح دار و نرده کشی

محل : فیروزکوه کوه روستای زرین دشت
کارفرما : آقای خدام

توضیحات :