یادبود شهدای گمنام شاداباد

مکان : پارک 17 شهریور شاداباد
کارفرما : شهرداری تهران

توضیحات :