پروژه درب طرح دار

مکان: کرج شهرک ناز میدان بیمارستان
کارفرما: مهندس محمودی

توضیحات پروژه :