پروژه پله کعلق و پله گرد

مکان : هشتگرد کرج
کارفرما : آقای دشتی

توضیحات :