پروژه پله گرد تک شاسی

مکان : هشتگرد کرج
کارفرما : آقای دشتی

توضیحات پروژه :